top of page

รับรองมาตราฐาน

  • GMP HACCP By Intertek

 

  • มอก. 2085-2544 และ มอก.2086-2544

       โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  • อ.ย. 74-2-06747-2-0001

      โดย กระทรวงสาธารณสุข

  • HALAL

      โดย สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

HACCP.png
GMP.png
2086.png
2085.png
fda.png
Halal.png
bottom of page