top of page

เกี่ยวกับเรา

        สำนักงานของเราอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ได้ทำการผลิต และการจำหน่ายเกลือ ซึ่งเป็นวัตถุดิบของจังหวัด ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น อาทิ เช่น เกลือเม็ดบริโภค และ เกลืออุตสาหกรรม , เกลือป่นบริโภค และ เกลือป่นอุตสาหกรรม , เกลือบริสุทธิ์บริโภค และ เกลือบริสุทธิ์อุตสาหกรรม , เกลือเสริมสารไอโอดีน และเกลือคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ โดยมีขนาดบรรจุตั้งแต่ 25  กิโลกรัม – 1000  กิโลกรัม หรือ ตามความต้องการของลูกค้า

        และโรงงานของเราก็ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ใกล้กับถนนพระราม 2 เราจึงเลือกใช้แหล่งวัตถุดิบเกลือทะเล จากเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสาครเป็นหลัก  เพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรพื้นบ้านของจังหวัดสมุทรสาคร วัตถุดิบส่วนที่เหลือ  ยังได้มาจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดสมุทรสงคราม และ จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น

        ส่วน เกลือบริสุทธิ์ และ เกลือสินเธาว์  นั้นได้จากแหล่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

        ทางเราเลือกใช้วัตถุดิบภายในประเทศเป็นหลักและนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศบ้างตามความสมควร

        โดยทางเรา ยึดถือนโยบายการผลิตเกลือให้มีคุณภาพสูงสุด และมุ่นมั่นพัฒนาสินค้า และการบริการให้มีคุณภาพที่ดี มีความปลอดภัย ต่อลูกค้า และ พัฒนาทางด้านสังคมที่ดี ร่วมกับเกษตรกรชาวนาเกลือตลอดไป

        

bottom of page